1. Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Vindrs en haar productgroepen, welke entiteiten hierna in deze algemene voorwaarden zullen worden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder kandidaten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

 

1.2 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

 

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

 

1.4 In het geval van op –en aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde contact zoeken via het emailadres info@vindrs.nl.

 

2. Aanbieding & Offerte

 

2.1 Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand.

 

2.2 Aanvaarding van de offerte/aanbieding en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van opdrachtgever. Dit kan blijken uit het feit dat hij zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van Vindrs welke bevestiging niet door opdrachtgever binnen een termijn van 3 dagen is weersproken.

 

2.3 De opdrachtgever kan de opdracht voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen, mits hier een evaluatiegesprek aan vooraf is gegaan. Tijdens dit gesprek zijn er verbeterpunten geformuleerd waardoor de kandidaat de kans krijgt om verbetering te laten zien. 

 

2.4 De opdracht voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd drie maanden en dient opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand. 

 

2.5 Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de offerte, indien een kandidaat verschijnt op een gesprek tussen opdrachtgever en kandidaat. Vindrs behoudt zich te allen tijde het recht om een leidinggevende functionaris van Vindrs (accountmanager) bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

 

3.1 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

 

3.2 In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van opdrachtgever.

 

3.3 Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever al dan niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.

 

3.4 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.

 

4. Meer- & minderwerk

 

4.1 Opdrachten tot meer-/minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

 

5. Tarieven 

 

5.1 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette kandidaat te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de kandidaat is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief BTW, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.

 

5.2 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (januari en juli) worden gewijzigd, indien tengevolge van wettelijke maatregelen en/of CAO-afspraken de lonen, c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voorvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.

 

5.3 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht ook buiten de normale kantooruren verricht kunnen worden. In dat geval wordt het bruto uurloon van de kandidaat voor bedoelde werkzaamheden berekend aan de hand van de onregelmatigheidtoeslagen zoals vermeld in het CAO van de opdrachtgever.

 

5.4 Reiskosten voor woon/werk verkeer worden vergoed op basis van de vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding zoals vermeld in het CAO van de opdrachtgever. Indien de kandidaat met openbaar vervoer reist, worden de werkelijk gemaakte reiskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

 

5.5 Bij het vervullen van een Werving & Selectie opdracht van een door opdrachtnemer –na offerte of overeenkomst- voorgestelde kandidaat, wordt een bemiddelingsfee aangehouden van 18% van het bruto jaarsalaris van de voorgestelde kandidaat. Het bruto jaarsalaris wordt berekent inclusief vakantiegeld van 8% en, mits conform geldend cao, eindejaarsuitkering. Deze fee is exclusief BTW.

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is Vindrs gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

 

6. Kandidaten

 

6.1 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette kandidaten in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarvoor de kandidaat was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit verbod geldt eveneens voor opdrachtgever ten aanzien van kandidaten die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de kandidaat zou worden ingezet hetzij voor detachering, hetzij voor werving& selectie.

 

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde kandidaten zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

6.3 Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 6,1 en/of 6.2 verbeurt hij een boete van zes bruto-maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor de betreffende kandidaat, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar; bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel voor rekening van opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 6.4 van de algemene voorwaarden.

 

6.4 Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 100,-.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schaden en verliezen, welke door de door opdrachtnemer ingezette kandidaten worden veroorzaakt aan opdrachtgever of aan derden, onder schaden en/of verliezen wordt onder meer verstaan schade aan het desbetreffende werk/project en/of eigendommen van opdrachtgever of derden, gevolgschade, schade aan personen en overige directe en indirecte schade. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die kandidaten van opdrachtnemer zijn aangegaan of welke op andere wijze door hun toedoen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van deze derden.

 

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van mogelijke vorderingen van verrichte werkzaamheden door aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten.

 

7.3 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer dan ook terzake van mogelijke vorderingen van het aan opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel en/of derden als bedoeld in artikel 7.1 en 7.2.

 

7.4 Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben of af te sluiten voor het handelen en nalaten van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan opdrachtnemer.

 

7.5 Indien opdrachtgever het niettemin noodzakelijk acht dat de ter beschikking te stellen kandidaten verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid, zal hiervoor een opslag in de offerte worden opgenomen ter hoogte van de jaarlijkse premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering per kandidaat. De premielasten zullen dan geheel en al voor rekening van opdrachtgever komen.

 

8. Geheimhouding

 

8.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

 

8.2 Vindrs en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

 

8.3 Vindrs zal op verzoek van de opdrachtgever de kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of de betreffende beroepscode dat eist.

 

8.4 Het staat de opdrachtgever vrij om de kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Vindrs over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Vindrs. Vindrs is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdracht.

 

9. Geschillen

 

9.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd. 

 

10. Inwerkingtreding

 

10.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.