Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten, aanbiedingen, voorstellen, offertes, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Vindrs en haar productgroepen, welke entiteiten hierna in deze algemene voorwaarden zullen worden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder kandidaten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

 

1.2 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

 

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

 

1.4 In het geval van op –en aanmerkingen op deze algemene voorwaarden of de uitvoering hiervan, kunt u te allen tijde contact zoeken via het emailadres gevonden@vindrs.nl.

 

2. Aanbieding & Offerte

 

2.1 Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen/voorstellen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand.

 

2.2 Aanvaarding en akkoord van de offerte/aanbieding/het voorstel en algemene voorwaarden en van eventuele wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van opdrachtgever. Dit kan blijken uit het feit dat opdrachtgever zijnerzijds verder gaat in het proces en/of uitvoering geeft aan (delen van) van offerte/aanbieding/het voorstel of handelingen verricht (of hiertoe opdracht geeft/verzoek indient) in lijn met de opdracht, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van Vindrs welke bevestiging niet door opdrachtgever binnen een termijn van drie werkdagen is weersproken.

 

2.3 Na een akkoord committeert opdrachtgever zich aan de gemaakte afspraken opgenomen in de offerte/aanbieding/voorstel en de algemene voorwaarden. Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook de offerte annuleert ofwel de dienst van opdrachtnemer niet meer afneemt is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt na annulering 50% van de totaal overeengekomen omzet (van opdrachtnemer) indien de annulering plaatsvindt als de ingangsdatum over meer dan een maand is. Vindt de annulering binnen een maand voor ingangsdatum plaats dan is de opdrachtgever 100% van totaal overeengekomen omzet verschuldigd. Te voldoen binnen 30 dagen na ontvangst factuur.

 

Bij overtreding of het niet nakomen van dit beding verbeurt de opdrachtgever ten gunste van de opdrachtnemer terstond een niet voor vermindering vatbare direct opeisbare boete van euro 10.000, – (zegge tienduizend) en verbeurt de opdrachtgever ten gunste van de opdrachtnemer een bedrag van euro 250,- per dag dat de overtreding voortduurt zonder dat enig recht op schade of verlies behoeft te worden aangetoond. Tevens behoudt opdrachtnemer onverminderd het recht om volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

 

3.1 In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van opdrachtgever.

 

3.2 De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.

 

4. Tarieven

 

4.1 De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette kandidaat te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de kandidaat is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief BTW, reis-, verblijf-, toeslag- en onkostenvergoedingen.

 

4.2 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of Cao-afspraken de lonen, c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voorvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.

 

4.3 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht ook buiten de normale kantooruren verricht kunnen worden. In dat geval wordt het bruto uurloon van de kandidaat voor bedoelde werkzaamheden berekend aan de hand van de onregelmatigheidstoeslagen zoals vermeld in het CAO van de opdrachtgever.

 

4.4 Reiskosten voor woon/werk verkeer worden vergoed op basis van de vastgestelde (indien van toepassing belastingvrije en premievrije) kilometervergoeding zoals vermeld in het CAO van de opdrachtgever. Indien de kandidaat met openbaar vervoer reist, worden de werkelijk gemaakte reiskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

 

4.5 Bij het vervullen van een Werving & Selectie opdracht van een door opdrachtnemer –na offerte of overeenkomst- voorgestelde kandidaat, wordt een eenmalige bemiddelings-fee berekend op basis van het bruto jaarsalaris van de voorgestelde kandidaat. Het bruto jaarsalaris wordt berekend inclusief vakantiegeld van 8% en conform geldend(e) (cao) eindejaarsuitkering (mits van toepassing). Deze fee is exclusief BTW. De hoogte van de fee wordt in overleg bepaald evenals de termijnen waarop de fee betaald dient te zijn.

 

4.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari of 1 juli haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI-consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode. Vervolgens heeft opdrachtnemer het recht om de gewijzigde prijs zoals omschreven op de wijzigingsdatum daarboven te verhogen met maximaal drie procent.

 

5. Kandidaten

 

5.1 Indien er een gesprek plaatsvindt tussen opdrachtgever en een kandidaat vanuit de opdrachtnemer behoudt opdrachtnemer zich te allen tijde het recht om een functionaris bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

 

5.2 De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette kandidaten in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht waarvoor de kandidaat was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer of bij een van te voren afgesproken overname van de kandidaat door de opdrachtgever. Dit verbod geldt eveneens voor opdrachtgever ten aanzien van kandidaten die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de kandidaat zou worden ingezet hetzij voor detachering, hetzij voor werving & selectie.

 

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde medewerkers zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

5.4 Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 5.1 en/of 5.2 verbeurt hij ten gunste van de opdrachtnemer terstond een niet voor vermindering vatbare direct opeisbare boete van zes bruto-maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor de betreffende medewerker te vermeerderen met 8% vakantiegeld, eindejaarsuitkering en exclusief BTW. Tevens verbeurt de opdrachtgever ten gunste van de opdrachtnemer een bedrag van euro 250,- per dag dat de overtreding voortduurt zonder dat enig recht op schade of verlies behoeft te worden aangetoond. Deze boetes zijn zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar; bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten en de kosten van een eventuele procedure geheel en integraal voor rekening van opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 6.5 van de algemene voorwaarden. Eveneens behoudt de opdrachtnemer zich onverminderd het recht voor volledige schadeloosheidstelling te vorderen.

 

5.5 Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 100,-.

 

6. Aansprakelijkheid

 

6.1 Indien opdrachtgever het niettemin noodzakelijk acht dat de ter beschikking te stellen medewerkers verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid, zal hiervoor een opslag in de offerte worden opgenomen ter hoogte van de jaarlijkse premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering per medewerker. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer ruim voor aanvang van de opdracht op de hoogte. De premielasten zullen dan geheel en al voor rekening van opdrachtgever komen.

 

7. Geheimhouding

 

7.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

 

7.2 Vindrs en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

 

7.3 Vindrs zal op verzoek van de opdrachtgever de kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust of de betreffende beroepscode dat eist.

 

7.4 Het staat de opdrachtgever vrij om de kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Vindrs over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Vindrs. Vindrs is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdracht.

 

8. Geschillen

 

8.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd.

 

9. Inwerkingtreding

 

9.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 14 november 2022 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.